BROCHURE
Elżbieta Macioszek is a Professor SUT,Silesian University of Technology,Polska

Elżbieta Macioszek

Professor SUT

Scientific Committee Member

Polska

Silesian University of Technology

BIOGRAPHY

DSc. PhD. Eng. Elżbieta Macioszek, Prof. SUT earned her Degree of Master of Science (MSc) at Silesian University of Technology, Faculty of Material Science, Metallurgy and Transport, Poland, in 2002. The degree of Doctor of Technical Sciences (PhD) in Civil Engineering, Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland in 2007. PhD thesis merited an Honors Pass. She has the degree of Doctor of Science (DSc) in the field of construction (specialization: Traffic Engineering) at University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Building, Architecture and Environmental Engineering, Poland, in 2015. Currently she works as Professor SUT at the Department of Transport Systems and Traffic Engineering, Faculty of Transport and Aviation Engineering of the Silesian University of Technology. She is Author and co-author almost 200 scientific papers/chapters in books, member of numerous organizational, program, technical and scientific committees of scientific conferences organized in various countries around the world. She is also member of editorial teams in journals connected with transport, traffic and civil engineering, and reviewer in many scientific journals connected with transport, traffic and civil engineering. She was Invited Speaker on "Eight International Conference on "Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering" in Paris (June 2018). Her research area include traffic measurements and analysis, transport systems modeling and optimization, transport networks, road infrastructure design, traffic control. Her scientific interests combine the problems of the road traffic engineering (including traffic analysis and prognosis, transport systems modeling and optimization of the transport networks) with the development of the commuting behaviors within the cities. Her professional experience includes more then twenty national and international contract works in the field of traffic engineering and transportation.

PUBLICATIONS

 1. Macioszek E.: Etapy modernizacji skrzyżowania częściowo skanalizowanego na małe rondo oraz wyniki obliczeń przepustowości przed i po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1571, seria Transport z.46. Gliwice 2002, s. 103-112.
 2. Macioszek E.: Skrzyżowanie czterowlotowe - małe rondo. Analiza zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo i usprawniające ruch w obrębie skrzyżowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1571, seria Transport z.46. Gliwice 2002, s. 113-120.
 3. Macioszek E.: Zastosowanie metod stochastycznych w modelu zachowania się potoków ruchu na małych rondach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1604, seria Transport z.48. Gliwice 2003, s. 273-282.
 4. Macioszek E.: Analiza bezpieczeństwa na wybranych małych rondach w Rybniku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1607, seria Transport z.50. Gliwice 2003, s. 65-72.
 5. Macioszek E.: Analiza strumieni ruchu drogowego na wlocie małego ronda na podstawie odstępów czasu pomiędzy nadjeżdżającymi na wlot pojazdami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr kol.1607, seria Transport z.50. Gliwice 2003, s. 73-80.
 6. Macioszek E.: Wspomaganie komputerowe obliczania przepustowości małych rond. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1586, seria Transport z.47, s. 221-233. Materiały z I Konferencji Naukowo Technicznej: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Katowice 2003 r.
 7. Macioszek E.: Bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach typu małe rondo na przykładzie wybranych miast Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1607, seria Transport z.50. Gliwice 2003, s. 81-88.
 8. Macioszek E.: Koncepcja przebudowy skrzyżowania na małe rondo w Siemianowicach Śląskich. Transport Miejski i Regionalny, nr 10/2004. Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, s. 23-27.
 9. Macioszek E.: Weryfikacja metody obliczania przepustowości małych rond. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1658, seria Transport z.56. Gliwice 2004, s. 339-346.
 10. Macioszek E.: Reprezentacja czasu w modelu symulacyjnym ruchu pojazdów na małych rondach i jego wlotach dojazdowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol.1621, seria Transport z.52, s. 321-329. Materiały z II Konferencji Naukowo Technicznej: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Katowice 2004 r.
 11. Macioszek E.: Badania przelotowości ruchowej małych rond. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1675, seria Transport z.57. Gliwice 2005,
  s. 245-252.
 12. Macioszek E.: Elementy bezpieczeństwa stosowane na rondach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1675, seria Transport z.57. Gliwice 2005,
  s. 253-260.
 13. Macioszek E.: Przebudowa ronda imienia gen. Ziętka w Katowicach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1675, seria Transport z.57. Gliwice 2005, s. 261-268.
 14. Macioszek E.: Charakterystyka ruchu na małych rondach w aspekcie systemu masowej obsługi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1688, seria Transport z. 58, s. 263-272. Materiały z III Konferencji Naukowo Technicznej: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Katowice 2005.
 15. Macioszek E.: Rola małych rond jako elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1675, seria Transport z. 57. Gliwice 2005, s. 269-275.
 16. Macioszek E.: Modele ruchu na małych rondach. Problemy Transportu. Półrocznik tom 1, zeszyt 1, Gliwice 2006, s. 227-234.
 17. Macioszek E.: Ruch pieszych w obrębie małego ronda. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1721, seria Transport z.62. Materiały z IV Konferencji Naukowo Technicznej: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka, Katowice 2006, s. 311-316.
 18. Macioszek E.: Metody szacowania strat czasu pojazdów ponoszonych na małych rondach Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1741, seria Transport z.63. Gliwice 2006, s. 173-180.
 19. Macioszek E.: Model ruchu na małych rondach dla potrzeb obliczania przepustowości. Rozprawa doktorska. Instytut Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Wrocławskiej. Raport serii PRE nr 15/2006, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007, s. 223.
 20. Macioszek E.: The Movement Model for Small Roundabouts with Minor Roads Capacity Estimating. Transport Problems. International Scientific Journal. Book 2, volume 1. Gliwice 2007, s. 87-94.
 21. Macioszek E.: Pomiary i analiza rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami poruszającymi się po jezdni małego ronda. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1704, seria Transport z.61. Gliwice 2007, s. 191-198.
 22. Macioszek E.: Małe ronda jednopasowe. Pomiar i analiza minimalnych odstępów czasu pomiędzy poruszającymi się pojazdami. Autostrady 5/2008. s. 76 - 81.
 23. Macioszek E.: Skrzyżowania typu rondo. Autostrady 7/2008. s. 18 - 23.
 24. Macioszek E.: Analiza odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie małego ronda. Materiały V Konferencji naukowo-technicznej: Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Katowice 2008. s. 203-210.
 25. Macioszek E.: Wpływ wybranych cech geometrycznych na wartość odstępu czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach małych rond. Transport Miejski i Regionalny, nr 9/2008, s. 18-23.
 26. Macioszek E., Woch J.: The Follow-up Time Issue on Small Roundabouts. Transport Problems. International Scientific Journal. Volume 3, book 3. Gliwice 2008, s. 25-31.
 27. Macioszek E., Sierpiński G.: Analiza wybranych skrzyżowań w Katowicach. Autostrady, Katowice, 12/2008, s. 32 - 40.
 28. Sierpiński G., Macioszek E.: Pół wieku komputerowej symulacji potoków ruchu. Infrastruktura Transportu, Katowice, 4/2008, s. 52-55.
 29. Macioszek E.: Programy służące do obliczania przepustowości oraz oceny funkcjonowania rond na świecie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1803, seria Transport z.64. Gliwice 2008, s. 175-180.
 30. Macioszek E.: Odstępy czasu pomiędzy pojazdami w kolejce na wlocie ronda. [w:] J. Woch, R. Janecki, G. Sierpiński (red.): Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Monografia 202. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 13 - 19.
 31. Macioszek E.: Geneza skrzyżowań typu rondo. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport z. 65, Nr kol.1807, Gliwice 2009, s. 57-63.
 32. Macioszek E.: Typy rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami. Analiza funkcjonowania małych rond jednopasowych zlokalizowanych na terenach zabudowanych. Autostrady, Katowice 1-2/2009. s. 18 - 24.
 33. Macioszek E.: Graniczny odstęp czasu jako jeden z parametrów procesu decyzyjnego w obsłudze pojazdów z wlotów rond. Transport Miejski i Regionalny. 02/2009, s. 8-16.
 34. Macioszek E., Kiełkowski T.: Analiza przepustowości skrzyżowania drogi krajowej nr 81 z ulicami Pszczyńską i Boryńską w gminie Pawłowice. Autostrady. 03/2009, s. 80-84.
 35. Karoń G., Macioszek E., Sobota A.: Selected Problems of Transport Network Modeling of Upper-Silesian Agglomeration (in Poland). International Scientific Conference Transbaltica 2009. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, s. 103-108.
 36. Sierpiński G., Macioszek E.: Zmiany potrzeb energetycznych w sektorze transportu. [w:] R. Pyka (red.): Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym. Monografia RSS MSNP UŚ, Katowice 2009, s. 35-55.
 37. Macioszek E., Kiełkowski T.: Sprawność ruchowa wybranych skrzyżowań zlokalizowanych na DK 81. Autostrady 8-9/2009, s. 40-47.
 38. Macioszek E., Kiełkowski T.: Ocena sprawności ruchowej skrzyżowania drogi krajowej DK 81 z drogą wojewódzką DW 933. Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo-Technicznej: Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Katowice 2009, s. 243-252.
 39. Macioszek E.: Szacowanie wpływu struktury rodzajowej na warunki ruchu na skrzyżowaniach typu rondo. Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo-Technicznej: Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Katowice 2009, s. 253-264.
 40. Karoń G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R.: Studium Wykonalności: „Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008 - 2011. Analiza ruchu”. Katowice 2009.
 41. Macioszek E.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako element w tworzeniu kultury mobilności w miastach (Road Traffic Safety as Element Creating Mobility Culture in Cities). VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 20 września 2010, p. 45.
 42. Macioszek E.: Wybrane algorytmy obliczania współczynników ekwiwalentnych dla pojazdów ciężkich. VII Konferencja Naukowo- Techniczna "Logitrans 2010. Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie. Organizatorzy: Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki & Komitet Transportu PAN. Streszczenia Referatów. Szczyrk 14-16 IV 2010 r., p. 155.
 43. Macioszek E.: Analiza wpływu stopnia obciążenia ruchem na wartość współczynnika przeliczeniowego dla pojazdów ciężkich na skrzyżowaniach typu rondo. 14th International Conference Transcomp 2010. Computer Systems Aided Science Industry and Transport. Abstracts, Zakopane, 6-9 XII 2010 r., p. 251.
 44. Macioszek E: Analiza porównawcza algorytmów obliczania przepustowości rond stosowanych na świecie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1825, seria Transport z.66. Gliwice 2010, s. 65-70.
 45. Macioszek E.: The Passenger Car Equivalent Factor for Heavy Vehicles on Roundabouts. [w:] R. Janecki, G. Sierpiński G. (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Development of Transportation Systems. Monograph 256. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2010, s. 127-137.
 46. Macioszek E.: Wybrane algorytmy obliczania współczynników ekwiwalentnych dla pojazdów ciężkich. Logistyka 2/2010, s. 745-756.
 47. Macioszek E., Boszko M., Sierpiński G., Burdzik R.: Ocena warunków ruchu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Dąbrowy Górniczej. Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Nr 1/2010, Bytom 2010, s. 141-154.
 48. Burdzik R., Macioszek E.: Śląsk jako baza logistyczna Polski. Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Nr 1/2010, Bytom 2010, s. 119-140.
 49. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Problems and Issues with Running the Cycle Traffic Through the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 107 - 114.
 50. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Methods of Modeling the Bicycle Traffic Flows on the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 115 - 124.
 51. Macioszek E., Żochowska R., Karoń G.: Problemy gromadzenia danych dla potrzeb modelowania podróży i prognozowania ruchu. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP oddział w Krakowie. Zeszyt 153, Nr 94, Kraków 2010, s. 203 - 222.
 52. Żochowska R., Karoń G., Macioszek E.: Wyznaczanie macierzy podróży w sieciach miejskich – klasyfikacja i przegląd metod. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP oddział w Krakowie. Zeszyt 153, Nr 94, Kraków 2010,
  s. 327-349.
 53. Macioszek E.: Przegląd metod obliczania przepustowości małych rond stosowanych w różnych krajach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1832, seria Transport z. 67, Gliwice 2010, s. 83-90.
 54. Macioszek E.: Przegląd oprogramowania dla rond stosowanego na świecie i w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1833, seria Transport z. 68, Gliwice 2010, s. 101-106.
 55. Szczuraszek T., Macioszek E.: Analiza rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami na obwiedni małych rond. Drogi i Mosty. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Rocznik 9, 3/2010, s. 87-99. Warszawa 2010.
 56. Macioszek E.: Analiza wpływu stopnia obciążenia ruchem na wartość współczynnika przeliczeniowego dla pojazdów ciężkich na skrzyżowaniach typu rondo. Czasopismo „Logistyka” 6/2010, s. 2071-2079.
 57. Macioszek E., Czupioł M.: Wpływ liczby wlotów oraz sposobu zagospodarowania wyspy środkowej na graniczne odstępy czasu na rondach jednopasowych. Autostrady. Katowice 5/2011, s. 100-107.
 58. Macioszek E.: Bezpieczny Ruch Drogowy w Obszarze Ronda jako Czynnik wspomagający Sprawny Rozwój Systemu Transportowego w Regionie Górnego Śląska (Safe Road Traffic on Roundabouts Area as a Element Which is Assisting in Road Transport System Development on Upper Silesia Region). VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 26 września 2011, p. 41.
 59. Macioszek E.: The influence of motorcycling and cycling on small one-lane roundabouts capacity (Wpływ pojazdów jednośladowych na przepustowość małych rond jednopasmowych). 11th International Conference "Transport Systems Telematics". Conference Proceedings. Organizers: Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Polish Academy of Science, Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics, October 19-22 2011, Katowice-Ustroń, p. 68.
 60. Macioszek E.:, Stachuła A.: Propozycje zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic generała Józefa Hallera i Obrońców Westerplatte w Katowicach. Drogi Lądowe, Powietrzne, Wodne 5/2011 (36), s. 47-57.
 61. Macioszek E.: The Influence of Motorcycling and Cycling on Small One-Lane Roundabouts Capacity. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 239. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, s. 291-298. Udział własny 100 %.
 62. Macioszek E.: Stan wiedzy na temat prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie typu rondo. Logistyka 4/2011, s. 600-609.
 63. Macioszek E., Neuwald Ł.: Wpływ liczby mieszkańców oraz pochylenia wlotu na odstępy czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach rond. Inżynieria Ruchu Drogowego 1/2011, Katowice 2011, s. 30-38.
 64. Macioszek E.: Road Traffic Safety as an Element Creating Mobility Culture in Cities. [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New mobility Culture. Monograph 324. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2011, p. 61-71.
 65. Macioszek E.: Stopień ryzyka postrzeganego przez rowerzystów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Przegląd komunikacyjny 11-12/2011, s. 56-61.
 66. Macioszek E.: Analiza porównawcza wybranych środków technicznych stosowanych w uspokojeniu ruchu na skrzyżowaniach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr kol. 1848, seria Transport z. 70, Gliwice 2011, s. 53-60.
 67. Macioszek E., Krzyżak K.: Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach w Rybniku. Inżynieria Ruchu Drogowego 2/2012, s. 48-54.
 68. Macioszek E.: Problem Ograniczonego Zaufania Kierowców do Innych Użytkowników na Skrzyżowaniach z Ruchem Okrężnym (The Problem of Drivers Limited Confidence to Other Drivers on Circular Intersections). IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 17 września 2012, p. 38.
 69. Macioszek E.: Geometrical determinants of car equivalents for heavy vehicles crossing circular intersections (Cechy geometryczne determinujące wartość wapółczynnika przeliczeniowego dla pojazdów ciężkich na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym). 12th International Conference "Transport Systems Telematics". Conference Proceedings. Organizers: Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Polish Academy of Science, Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics, October 10-13 2012, Katowice-Ustroń, p. 55.
 70. Macioszek E.: Analiza prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowania z ruchem okrężnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 82. Systemy, Podsystemy i Środki w Transporcie Drogowym, Morskim i Śródlądowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012, s. 69-84.
 71. Macioszek E.: Geometrical Determinants of Car Equivalents for Heavy Vehicles Crossing Circular Intersections. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 329. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, p. 221-228.
 72. Macioszek E.: Safe Road Traffic on Roundabouts as an Element Assisting Efficient Road Transportation System Development in the Upper Silesia Region. [w:] R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions. Monograph 386. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2012, p. 85-95.
 73. Macioszek E.: Analiza prędkości przejazdu wyróżnionych grup rodzajowych pojazdów na skrzyżowaniach typu rondo. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr kol.1862, seria Transport z.74. Gliwice 2012, s. 59-66.
 74. Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Sierpiński G.: The Analysis of Travellers Behaviour in the Upper Silesian Conurbation. The Archives of Transport, Vol. XXIV, No 4, Warsaw 2012, p. 441-461.
 75. Macioszek E., Krzyżak K.: Wypadki i kolizje drogowe na skrzyżowaniach typu rondo w Rybniku. Inżynieria Ruchu Drogowego 1/2013, s. 38-44.
 76. Macioszek E.: Przepustowość wyjściowa wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym Kształcie Wyspy Środkowej Jako Jednych z Bezpiecznych Rozwiązań Drogowych (The Inlets Capacity One of Safe Intersections with Circular Motion with Another than Circular Shape of Central Island). X Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 9-10 września 2013, p. 35.
 77. Macioszek E.: Analysis of the effect of congestion in the lanes at the inlet to the two-lane roundabout on traffic capacity of the inlet (Analiza wpływu stopnia obciążenia pasów ruchu na wlocie ronda dwupasowego na wartość przepustowości wlotu). 13th International Conference "Transport Systems Telematics". Conference Proceedings. Organizers: Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Polish Academy of Science, Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics, October 23-26 2013, Katowice-Ustroń, p. 67.
 78. Macioszek E.: Problematyka stosowania separatorów pasów ruchu na rondach turbinowych. 17th International Conference Transcomp 2013. Computer Systems Aided Science Industry and Transport. Abstracts, Zakopane, 2-5 XII 2013 r., p. 264.
 79. Macioszek E.: Determinanty prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowania z ruchem okrężnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z. 78. Gliwice 2013, s. 81-88.
 80. Macioszek E., Górecki A.: Propozycje zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z. 79. Gliwice 2013,
  s. 71-76.
 81. Burdzik R., Macioszek E., Sierpiński G., Warczek J.: Analiza zmian bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim, na tle Polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z. 79. Gliwice 2013, s. 19-29.
 82. Burdzik R., Macioszek E., Sierpiński G., Warczek J.: Analiza rozbudowy i lokalizacji centrów i obiektów logistycznych w Aglomeracji Śląskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z. 78. Gliwice 2013,
  s. 19-29.
 83. Macioszek E.: Wybrane wyniki badań ankietowych prowadzonych na grupie rowerzystów w obszarze Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z.81. Nr kol. 1896. Gliwice 2013, s. 93-100.
 84. Szczuraszek T., Macioszek E.: Proportion of Vehicles Moving Freely Depending on Traffic Volume and Proportion of Trucks and Buses. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol. 8, No 2, 2013, p. 133-141.
 85. Macioszek E.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na funkcjonujących w Polsce rondach turbinowych z separatorami pasów ruchu. Materiały konferencyjne IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”. Wydajność Systemów Transportowych. Poznań, Rosnówko, 19-21 06. 2013 r. S. 449-460.
 86. Macioszek E.: Analysis of the Effect of Congestion in the Lanes at the Inlet to the Two-Lane Roundabout on Traffic Capacity of the Inlet. [w:] J. Mikulski (ed.) Activities of Transport Telematics. Communications in Computer and Information Science 395. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, p. 97-104.
 87. Macioszek E.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach turbinowych w Polsce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport z. 96. Bezpieczeństwo i Analiza ryzyka w Transporcie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 295-307.
 88. Macioszek E.: Modele przepustowości wlotów skrzyżowań typu rondo w warunkach wzorcowych. Open Access Library, Volume 3 (21) (2013) 1-260 (Models of traffic capacity in roundabout inlets in ideal conditions).
 89. Macioszek E.: Turbo-roundabouts signing and marking - current situation in Poland. Archives of Transport Systems Telematics. Volume 6, Issue 1, February 2013., p.26-30.
 90. Macioszek E.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na funkcjonujących w Polsce rondach turbinowych z wyniesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu. Transport Miejski i Regionalny (Road traffic safety at Polish turbo roundabouts with raised lane dividers), 12/2013, s. 22-27.
 91. Macioszek E.: Problematyka stosowania separatorów pasów ruchu na rondach turbinowych. Technika Transportu Szynowego 10/2013, s. 3299-3307.
 92. Macioszek E.: Dostępność rond dla pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku. Logistyka-Nauka 3/2014, s. 4073-4082.
 93. Macioszek E.: Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w Transporcie Drogowym do Szybkiego i Sprawnego Przekazywania Informacji dla Podróżnych (Application of Intelligent Transportation Systems in Road Transport for Providing Travellers with quick and Efficient Information). XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 22-23 września 2014, p. 38.
 94. Macioszek E.: Relationship between Vehicle Stream in the Circular Roadway of a One-Lane Roundabout and Traffic Volume on the Roundabout at Peak Hour. J. Mikulski (Ed.): Transport Systems Telematic 2014. CCIS 471, pp. 110–119, 2014. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
 95. Macioszek E.: Analiza zjawiska ograniczonego zaufania kierowców do innych użytkowników na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, s. 2959-2970. Logistyka 4/2014.
 96. Macioszek E.: Przepustowość wyjściowa wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej, s.2971-2981. Logistyka 4/2014.
 97. Macioszek E.: Application of Intelligent Transport Systems in road transport for providing travelers with quick and efficient information, s. 2983-2993. Logistyka 4/2014.
 98. Macioszek E.: Architecture of intelligent transportation systems in the world and in Poland. Archives of Transport Systems Telematics Volume 7, Issue 3, September 2014, p. 22-26.
 99. Macioszek E.: Dzieci jako szczególni uczestnicy ruchu drogowego. Logistyka-Nauka 6/2014, s. 6946- 6953.
 100. Macioszek E., Wojnar G.: Charakterystyka urządzeń służących pieszym (Characteristics of Pedestrian Facilities). XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 12-13 października 2015, p. 37.
 101. Macioszek E., Wojnar G.: Charakterystyka urządzeń służących rowerzystom (Characteristics of Cyclists Facilities). XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Materiały Konferencyjne, Katowice 12-13 października 2015, p. 38.
 102. Macioszek E.: The road safety at turbo roundabouts in Poland. The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015, p. 57-67.
 103. Macioszek E.: Stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce. Technika Transportu Szynowego. Koleje. Tramwaje. Metro. 12/2015, s. 2719-2722.
 104. Macioszek E., Wojnar G.: Characteristics of pedestrian facilities. Logistyka-nauka 4/2015, p. 1413-1418.
 105. Macioszek E., Wojnar G.: Characteristics of cyclist facilities. Logistyka-nauka 4/2015, p. 1419-1426.
 106. Macioszek E.: Analysis of opportunities of using the HCM 2010 methodology for evaluation of traffic capacity at the entries to turbo roundabouts. Transport Problems 2016. Proceedings VIII International Scientific Conference p. 314-326.
 107. Macioszek E.: Analiza możliwości zastosowania metody HCM 2010 do szacowania przepustowości pasów ruchu na wlotach rond w Polsce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport z. 113. Konferencja Politechniki Warszawskiej Transport XXI wieku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 327-340.
 108. Macioszek E.: The application of HCM 2010 in the determination of capacity of traffic lanes at turbo roundabout entries. Transport Problems, Vol. 11, issue 3, 2016, p. 77-89.
 109. Macioszek E.: The analysis of significance of differences between psychotechnical parameters for drivers at the entries to one-lane and turbo roundabouts in Poland. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 44.
 110. Macioszek E.: The analysis of freight transport in road transport in Poland. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 45.
 111. Macioszek E. The analysis of the number of transport realized by low-cost lines in air transport in Europe. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 46.
 112. Macioszek E.: The comparison of models for critical headways estimation at roundabouts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 47.
 113. Macioszek E.: The European transport network in Poland. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 48.
 114. Macioszek E.: The importance of road transport in Poland. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 49.
 115. Simiński P., Macioszek E., Sierpiński G.: Analysis of the traffic safety of vulnerable road users. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 63.
 116. Staniek M., Macioszek E., Sierpiński G.: Urban Freight Transport - Proecological Approach. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Book of Abstracts, Katowice 19-21 September 2016, p. 75.
 117. Macioszek E.: Analiza wyników pomiarów ruchu drogowego przeprowadzonych w latach 2000-2015 na sieci dróg w województwie śląskim. 20th International Conference Transcomp 2016. Computer Systems Aided Science Industry and Transport. Conference Proceedings, Zakopane, 5-8 XII 2016 r., p. 284.
 118. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński I.: Smarter and greener city by using travel planners to inform and educate people - recommendations under the green travelling project. Winter Conference 2016: "New Pressures on Cities and Regions". Regional Studies Association. The Global Forum for City and Regional Research. Development and Policy, London, UK, 24-25 November 2016.
 119. Sierpiński G., Macioszek E., Staniek M., Celiński I.: Big data concerning travel preferences as a means to support decision making in the field of environmentally friendly urban development. Winter Conference 2016: "New Pressures on Cities and Regions". Regional Studies Association. The Global Forum for City and Regional Research. Development and Policy, London, UK, 24-25 November 2016.
 120. Macioszek E.: Analiza wyników pomiarów ruchu drogowego prowadzonych w latach 2000-2015 na sieci dróg w województwie śląskim. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016, s. 693-698. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSCOMP 2016. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki.
 121. Macioszek E.: Analysis of Significance of Differences Between Psychotechnical Parameters for Drivers at the Entries to One-lane and Turbo Roundabouts in Poland. [w:] G. Sierpiński (ed.) Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour. Advances in Intelligent Systems and Computing 505. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 149-161.
 122. Macioszek E.: The Comparison of Models for Critical Headways Estimation at Roundabouts. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 205-219.
 123. Macioszek E., Sierpiński G. (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2016". Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected Papers.
 124. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński I.: Transport planning organisation and management. Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE'17). Barcelona, Spain, 2-4 April 2017, p. 122-1-122-8. Paper No. ICTE 122, ISSN: 2371-5294, DOI: 10.11159/icte17.122.
 125. Sierpiński G., Staniek M., Macioszek E.: Standardisation of travel planners and use of a return channel. Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE'17). Barcelona, Spain, 2-4 April 2017. Paper No. ICTE 121, p. 121-1-121-2. ISSN: 2371-5294 DOI: 10.11159/icte17.121.
 126. Staniek M., Macioszek E., Sierpiński G.: Travel planning concept taking road infrastructure condition into account. Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE'17). Barcelona, Spain, 2-4 April 2017, p. 123-1-123-5. Paper No. ICTE 123, ISSN: 2371-5294, DOI: 10.11159/icte17.123.
 127. Macioszek E., Akçelik R.: A Comparison of Two Roundabout Capacity Models. Paper for presentation at the 5th International Roundabout Conference. Transportation Research Board, Green Bay, Wisconsin, USA, 8-10 May 2017. Proceedings for 5th International Conference on Roundabouts.
 128. Macioszek E.: First and Last Mile Delivery - Problems and Issues. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 50.
 129. Macioszek E.: The comparison of models for follow-up headway at roundabouts. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 51.
 130. .Macioszek E.: The role of the land transport as a basic element of integrated polish transport system. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 52.
 131. Macioszek E.: The XXI century transportation challenges in Poland. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 53.
 132. Macioszek E., Czerniakowski M.: Road Traffic Safety Related Changes Introduced in. T. Kościuszki and Królowej Jadwigi Streets in Dąbrowa Górnicza over the Years 2006-2015. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 54.
 133. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M.: The impact of different modes of transport on the environment. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 56.
 134. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M.: The analysis of transportation accessibility of Polish regions. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 55.
 135. Macioszek E., Staniek M., Sierpiński G.: The hubs used in urban freight transport - classification and division. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 57.
 136. Sierpiński G., Macioszek E., Staniek M.: ICT services and sustainable transport development. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 75.
 137. Staniek M., Sierpiński G., Macioszek E.: Fuzzy logic in traffic control as an element of traffic congestion reduce. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2017). Book of Abstracts, Katowice, September 18-20 2017, p. 82.
 138. Macioszek E., Czerniakowski M.: Road traffic safety-related changes introduced on T. Kościuszki and Królowej Jadwigi Streets in Dąbrowa Górnicza between 2006 and 2015. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 96, 2017, p. 95-104.
 139. Macioszek E., Staniek M., Sierpiński G.: Analysis of trends in development of freight transport logistics using the example of Silesian Province (Poland) - a case study. 20th EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2017. Transportation Research Procedia 27 (2017), pp. 388-395.
 140. Macioszek E., Lach D.: Analysis of the results of general traffic measurements in the west pomeranian voivodeship from 2005 to 2015. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Vol. 97, p. 93-104, 2017.
 141. Macioszek E., Lach D.: Analiza wyników generalnych pomiarów ruchu drogowego w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015. Autobusy. Efektywność Transportu, 12/2017, s. 600-604.
 142. Macioszek E., Sierpiński G.: Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 21. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory & Practice 2017". Selected Papers. Katowice, Poland, September 18-20, 2017. Springer International Publishing 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-64084-6.
 143. Macioszek E.: The comparison of models for follow-up headway at roundabouts. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 21. Springer International Publishing Switzerland 2018, p. 16-26.
 144. Macioszek E., Lach D.: Analiza przekroczeń prędkości dopuszczalnej w Polsce. Komunikat naukowy. 10th International Scientific and Technical Conference ''Logistics Systems. Theory and Practice". Warsaw 25-27 June 2018, p. 119.
 145. Lach D., Macioszek E.: Analiza wybranych usług ITS wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym. Komunikat naukowy. 10th International Scientific and Technical Conference ''Logistics Systems. Theory and Practice". Warsaw 25-27 June 2018, p. 109.
 146. Macioszek E.: First and last mile delivery - problems and issues. [in:] G. Sierpiński (ed.) Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility. Advances in Intelligent Systems and Computing 631. Springer International Publishing Switzerland 2018, p. 147-154.
 147. Macioszek E., Lach D.: Analiza przekroczeń prędkości dopuszczalnej w Polsce. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport z. 120. Problemy Transportu w Inżynierii Logistyki - część 3. Str. 253-264. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2018.
 148. Lach D., Macioszek E.: Analiza wybranych usług ITS wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport z. 121. Problemy Transportu w Inżynierii Logistyki - część 4. Str. 211-222. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2018.
 149. Macioszek E., Lach D.: Analysis of Traffic Conditions at the Brzezinska and Nowochrzanowska Intersection in Myslowice (Silesian Province, Poland). Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Vol. 98, p. 81-88, 2018.
 150. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Lach D.: The results of the General Traffic Measurements analysis on the example of Łódz Voivodeship (in Poland). Advances in Computer Science Research, vol. 80, p. 372 - 376. Atlantis Press 2018. Proceedings of the 2018 International Conference on Computer Science, Electronics and Communication Engineering (CSECE 2018).
 151. Macioszek E., Lach D.: Analiza wyników Generalnych pomiarów ruchu na drogach krajowych przeprowadzonych w latach 2000-2015 na terenie województwa śląskiego. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Dział - Efektywność Transportu nr 6/2018, s. 924-928.
 152. Czerniakowski M., Macioszek E.: Designing infrastructure for pedestrians with usage of maps of road accident. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 31.
 153. Czerniakowski M., Macioszek E.: The analysis of traffic conditions on interchange and the proposal of its transformation into diamond interchange. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 32.
 154. Czerniakowski M., Macioszek E.: Usage of unmanned aerial vehicles for management and monitoring traffic flows. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 33.
 155. Lach D., Czerniakowski M., Macioszek E.: The analysis of traffic safety in "Speed 30 Zones" in Poland. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 61.
 156. Macioszek E.: Analysis of the car following model with regard to the type of the leader's vehicle. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 63.
 157. Macioszek E., Lach D.: Comparative analysis of the results of general traffic measurements for the Silesian Voivodeship and Poland. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2018.
 158. Macioszek E., Lach D.: Road Transport in Poland and in Europe. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 68.
 159. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Lach D: Methods of keep cyclists traffic flow in the intersection areas - state of the art from the world. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 69.
 160. Macioszek E., Staniek M., Sierpiński G., Lach D: Analysis of road safety level on different solutions for bicycles. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 70.
 161. Macioszek E.: Changes in values of traffic volume - case study based on general traffic measurements in opolskie voivodeship (Poland). 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 64.
 162. Macioszek E.: Freight transport planners as information elements in the last mile logistics. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 65.
 163. Macioszek E.: Models of critical gaps and follow-up headways for turbo roundabouts. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 66.
 164. Macioszek E., Lach D.: Comparative analysis of the results of general traffic measurements for the Silesian Voivodeship and Poland. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice" (TSTP2018). Book of Abstracts, Katowice, September 17-19 2018, p. 67.
 165. Macioszek E., Sierpiński G.: Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 51. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2018". Katowice, Poland, September 17-19, 2018. Selected Papers. Springer International Publishing 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-98615-9.
 166. Macioszek E., Akçelik R., Sierpiński G.: Roundabouts as Safe and Modern Solutions in Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 52. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2018". Katowice, Poland, September 17-19, 2018. Selected Papers. Springer International Publishing 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-98618-0.
 167. Macioszek E.: Models of Critical Gaps and Follow-up Headways for turbo Roundabouts. [in:] E. Macioszek, R. Akçelik, G. Sierpiński (eds.) Roundabouts as Safe and Modern Solutions in Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 52. Springer International Publishing Switzerland 2019, p. 124-134.
 168. Macioszek E.: Changes in Values of Traffic Volume - Case Study Based on General Traffic Measurements in Opolskie Voivodeship (Poland). [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 51. Springer International Publishing Switzerland 2019, p. 66-76.
 169. Macioszek E.: Freight Transport Planners as Information Elements in the Last Mile Logistics. [in:] G. Sierpiński (ed.) Integration as Solution for Advanced Smart Urban transport Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing 844. Springer International Publishing Switzerland 2019, p. 66-76.
 170. Macioszek E., Lach D.: Comparative analysis of the results of general traffic measurements for the Silesian Voivodeship and Poland. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 100, 2018, p. 105-113.
 171. Macioszek E., Lach D.: The Concept of Construction of Agglomeration Railway System in Upper Silesian Conurbation. Journal of Management and Financial Sciences JMFS. Volume XI, Issue 33 (September 2018), p. 67-77. Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance. ISSN 1899-8968. Wystąpienie na konferencji. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2018. Mobilność i europejska przestrzeń transportowa. 24-25 września 2018 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Organizatorzy: Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
 172. Macioszek E., Lach D.: Obowiązek używania przez kierowców w ciągu dnia świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej. Komunikacja Publiczna 3/2018, s. 42-52.
 173. Macioszek E., Piasecka N.: Zachowania uczestników ruchu drogowego na wybranych elementach infrastruktury transportowej. JEL: R41 DOI: 10.24136/atest.2018.370. Autobusy. Bezpieczeństwo i Ekologia 12/2018, s. 133-138. Konferencja TRANSCOMP 2018.
 174. Raiteri D.C., Kadry, S., Macioszek E.: "Proceedings of the 2018 International Conference on Mathematics, Modeling, Simulation and Statistics Application (MMSA 2018)". Series: Advances in Intelligent Systems Research, vol. 164. ISSN: 1951-6951. ISBN: 978-94-6252-661-7. Publishing House: Atlantis Press. Współredagowanie książki.
 175. Macioszek E.: Conditions of oversize cargo transport. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 102, 2019, p. 109-117.
 176. Macioszek E.: The Passenger Car Equivalent Factors for Heavy Vehicles on Turbo Roundabouts. Frontiers in Built Environment. Section Transportation and Transit Systems vol. 5, article 68, p. 1-13, 2019. Original Research. DOI: 10.3389/fbuil.2019.00068.
 177. Macioszek E., Lach D.: The analysis of roundabouts perception by drivers, cyclists and pedestrians. [in:] Suchanek M. (ed.) Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems. 2018 TranSopot Conference. Springer Proceedings in Business and Economics pp. 61-75. Springer Nature Switzerland 2019.
 178. Macioszek E., Kang N.: Assessment of psychotechnical parameters of vehicle drivers on roundabout Hitachi Taga, Japan. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 103, 2019, p. 93-103.
 179. Macioszek E.: E-mobility infrastructure in the Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolis, Poland, and potential for development. Proceedings of the 5th World Congress on New Technologies (NewTech'19), Lisbon, Portugal, August 18-20, 2019. Paper No. ICERT 108, pp. ICERT 108-1-ICERT 108-4. DOI: 10.11159/icert19.108.
 180. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M.: Traffic flows management in cities and planning vehicles routs with application of artificial intelligence methods. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 77.
 181. Macioszek E., Staniek M., Sierpiński G.: Solutions for bicycle traffic - problems and issues in Poland. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 78.
 182. Kurek A., Macioszek E.: Autonomous vehicles in road traffic - state of the art. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 69.
 183. Kurek A., Macioszek E.: Current progress in the scope of smart solutions in autonomous vehicles. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 70.
 184. Świerk P., Kurek A., Macioszek E.: The concept of locating new stations of the municipal bicycle system in the Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolis. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 114.
 185. Staniek M., Macioszek E.: Assessment of public transport services with the use of S-Milesys. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 109.
 186. Jużyniec J., Kurek A., Macioszek E.: The impact of sound emitted by electric cars on road safety. Book of abstracts. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2019, p. 55.
 187. Macioszek E.: Roundabouts in Japan - surveying, problems and issues. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 104, 2019, p. 85-94.
 188. Macioszek E., Kurek A.: Vehicle drivers, pedestrians and cyclists on roundabouts in terms of road traffic safety - case study from Upper Silesian and Masovian Voivodeships. International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety. Vision zero for traffic fatalities and serious injuries - research questions and challenges. 32nd ICTCT Conference in Warsaw, Poland. Book of Abstracts, p. 62-63. Warsaw 2019.
 189. Macioszek E., Kurek A.: A case study analysis of roundabouts entry capacity localized on one of the main road in Sosnowiec city (Poland). Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport , vol. 105, pp. 139-156. 2019. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.105.12.
 190. Macioszek E., Sierpiński G. (eds.): Modern Traffic Engineering in the System Approach to the Development of Traffic Networks. Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 1083. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2019. Selected Papers". Katowice, Poland, September 16-18, 2019. Springer Nature Switzerland AG 2020. Springer, Cham. ISBN 978-3-030-34068-1. ISSN 2194-5357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34069-8.
 191. Macioszek E.: Analysis of driver behaviour at roundabouts in Tokyo and the Tokyo surroundings. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Modern Traffic Engineering in the System Approach to the Development of Traffic Networks. Advances in Intelligent Systems and Computing 1083. Springer International Publishing. Springer Nature Switzerland 2020, p. 216-227.
 192. Macioszek E.: electric Vehicles - Problems and Issues. [in:] G. Sierpiński (ed.) Smart and Green Solutions for Transport Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 1091. Springer Nature Switzerland AG 2020, p. 169-183.
 193. Macioszek E., Kang N., Sierpiński G. (eds.): Nodes in Transport Networks - Research, Data Analysis and Modelling. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer Nature Switzerland AG 2020. Publisher Name Springer, Cham. 16th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2019". Katowice, Poland, September 16-18, 2019. Selected Papers. Springer International Publishing, Switzerland 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-3910906. Print ISBN: 978-3-030-39108-9. Online ISBN: 978-3-030-39109-6. Series Print ISSN 2523-3440 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-39109-6#about).
 194. Macioszek E.: Empirical analysis of gap acceptance parameters at roundabouts located in Tokyo (Japan) and the Tokyo surroundings. [in:] E. Macioszek, N. Kang, G. Sierpiński (eds.) Nodes in Transport Networks - Research, Data Analysis and Modelling. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer International Publishing Switzerland 2020, p. 3-15.
 195. Macioszek E.: Roundabout entry capacity calculation - a case study based on roundabouts in Tokyo, Japan, and Tokyo surroundings. Sustainability 2020, 12, 1533; doi:10.3390/su12041533, pp. 1-23, (IF=2,592).
 196. Macioszek E., Świerk P., Kurek A.: The Bike-Sharing System as an Element of Enhancing Sustainable Mobility - A Case Study based on a City in Poland. Sustainability 2020, 12, 3285; doi:10.3390/su12083285, pp. 1-29, (IF=2,592).
 197. Kurek A., Macioszek E., Świerk P.: Narzędzie ITS wspomagające zarządzanie informacją o ruchu w mieście - studium przypadku na przykładzie miasta dużej wielkości zlokalizowanego w Polsce, [w:] Galińska B. (red.): Współczesne aspekty zarządzania logistyką. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 79-96.

EDUCATION

1. Held diplomas, academic degrees: - 2015 - habilitated doctor of technical sciences in the discipline of Construction, specialization in Traffic Engineering. University of Technology and Life Sciences Jan and Jędrzej Śniadeckich in Bydgoszcz. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. - 2007 - Doctor of technical sciences in the discipline of Construction. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Civil Engineering. Supervisor: Prof. dr hab. Janusz Woch. The Scientific Council of the Institute of Civil Engineering at the Wrocław University of Technology recognized the doctoral thesis as distinctive. - 2002 r. - Master of Science in Engineering. Master's thesis entitled "The concept of modernization of the intersection of Świerczewskiego, Staszica, Damrota streets in Siemianowice Śląskie." Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science, Metallurgy and Transport. Supervisor: dr inż. Anna Żak.

2. Information on previous employment in research units - from. 01.10.2018 - professor at the Silesian University of Technology (for an indefinite period). - from 22.06.2015 to 30.09.2018 - assistant professor with habilitation at the Department of Transport Systems and Traffic Engineering at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology. - from 01/02/2012 to 21/06/2015 - assistant professor at the Department of Traffic Engineering at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology (under a fixed-term employment contract). - from February 1, 2008 to January 31, 2012 - Assistant Professor at the Department of Traffic Engineering at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology (appointment for a four-year period). - from 01.10.2002 to 30.09.2007 - PhD student at the Department of Traffic Engineering at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology.

RESEARCH INTEREST

Road traffic engineering roads and intersections capacity analyzing measurements, researches and traffic flow forecasts transport infrastructure functional analysis transport systems and processes modeling

HONORS AND AWARDS

2017 - team award of the Rector of the Silesian University of Technology, 3rd degree for scientific achievements,

2016 - individual 3rd degree Rector's award for scientific achievements,

2012 - team award of the Rector of the Silesian University of Technology, II degree, for organizational achievements,

2011 - team award of the Rector of the Silesian University of Technology, 2nd degree for organizational achievements,

2009 - team award of the Rector of the Silesian University of Technology, 2nd degree for organizational achievements,

2008 - individual award of the Rector of the Silesian University of Technology, 3rd degree for scientific achievements.

COLLABORATIONS

International collaborations with scientific researchers

EDITORSHIP

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Performance_Road_Transport_Networks